Invoice

posted on 24 Aug 2009 22:53 by bbbshop

ตัวอย่างใบส่งสินค้าครับ

--------------------------------------------------------

 

ชื่อ, ที่อยู่ เจ้าของสินค้า

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

(Invoice/Debit Note)

หมายเลข : bbb01

วันที่ออก : ว/ด/ป

 

<!--[endif]-->  Blog Bloc Box Shop

E-mail : bbboxshop(at)gmail.com

topzza(at)gmail.com

Blog : http://bbbshop.exteen.com

http://topzza.exteen.com

           

ลำดับ

สินค้า

ราคาขาย

หัก GP 25%

ราคาหลังหัก GP 25%

จำนวน

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ราคาสุทธิ

 

 

หมายเหตุ :ใบส่งสินค้านี้ เป็น ใบส่งสินค้าชั่วคราว สำหรับสินค้าฝากขาย

                   ชำระค่าสินค้าเมื่อมีการ ขายสินค้าได้จากหน้าร้านตามจำนวนจริง

                   (กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้ทางร้านจำนวน 2 ใบ เมื่อเซ็นต์รับรองแล้วจะส่งคืนให้เจ้าของสินค้า 1 ใบ)

 

 

ตรวจสอบสภาพ และ จำนวนสินค้าตามรายการข้างต้น ถูกต้องแล้ว กรุณาเซนต์ชื่อกำกับ

 

 

………………………………….

 

( . ……………………… ……… )

.................../ .................../ .................../

ผู้รับสินค้า

 

 

 

………………………………….

 

( . ……………………… ……… )

.................../ .................../ .................../

ผู้ส่งสินค้า